Jung Coach
Jung Coach
Robbert van Leerdam 500pix  Contact info:

  ir Robbert van Leerdam MSc.
  Jungian Analytical Psychotherapist

  Fluent in English/German/Dutch

  Contact:

  Larixstraat 20

  3812 ZJ Amersfoort, Netherlands

  Mobile: +31 655 192727
  E-mail: info@jung-coach.com

 

Member of J.V.A.T.N., Professional Association of Jungian Psychotherapy Netherlands

Links:

Jungian Institute Netherlands www.jungiaansinstituut.nl
J.V.A.T.N. www.jvatn.nl
C.G. Jung http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Jung