Jung Coach
Jung Coach
Download als PDF

Nacht

Donker duister dag
nevel naakt nacht.
Neering nergens nooit.
Dol driest duister.
Naakt nevel nacht.
Nergens neering nooit.
Schimmen schemer schat.
eens ergens ooit.
Hier Harten Heer
Schemer Schimmen Schat.

Dag